2
CandyCoated45 2 points ago +2 / -0

Go suck your mom's dick.

4
CandyCoated45 4 points ago +4 / -0

My thoughts? The FBI loves to suck Hunter Biden's dick.

3
CandyCoated45 3 points ago +3 / -0

联邦调查局是恋童癖者。去他妈的联邦调查局。亨特拜登的笔记本电脑怎么了???

Liánbāng diàochá jú shì liàn tóng pǐ zhě. Qù tā mā de liánbāng diàochá jú. Hēng tè bài dēng de bǐjìběn diànnǎo zěnmeliǎo???

3
CandyCoated45 3 points ago +3 / -0

联邦调查局是恋童癖者。去他妈的联邦调查局。亨特拜登的笔记本电脑怎么了???

Liánbāng diàochá jú shì liàn tóng pǐ zhě. Qù tā mā de liánbāng diàochá jú. Hēng tè bài dēng de bǐjìběn diànnǎo zěnmeliǎo???

1
CandyCoated45 1 point ago +1 / -0

联邦调查局是叛徒。去他妈的美联储。

1
CandyCoated45 1 point ago +1 / -0

联邦调查局是叛徒。去他妈的美联储。

1
CandyCoated45 1 point ago +1 / -0

联邦调查局是叛徒。去他妈的美联储。

1
CandyCoated45 1 point ago +1 / -0

联邦调查局是叛徒。去他妈的美联储。

2
CandyCoated45 2 points ago +2 / -0

联邦调查局是美国的叛徒

1
CandyCoated45 1 point ago +1 / -0

联邦调查局是美国的叛徒

4
CandyCoated45 4 points ago +4 / -0

联邦调查局是美国的叛徒

1
CandyCoated45 1 point ago +1 / -0

吸我的鸡巴,喂

1
CandyCoated45 1 point ago +1 / -0

吸我的鸡巴,喂

2
CandyCoated45 2 points ago +2 / -0

Go down to the basement and meet your mom

7
CandyCoated45 7 points ago +7 / -0

Look in the mirror, you piece of shit fed

1
CandyCoated45 1 point ago +1 / -0

Go suck your mom's dick.

view more: Next ›